آیا می دانید مهم ترین دعاوی شهرداری چیست؟

در این مقاله به بررسی مهم ترین دعاوی شهرداری خواهیم پرداخت. در رابطه با حقوق باید گفت که قبل از شهرنشینی و ایجاد اجتماع شهری نیز این مفاهیم وجود داشته اند. پس از این که شهر ها به وجود آمدند، نیاز به سازمانی بود که متولی شهر و اداره کننده آن باشد، بنابراین شهرداری به …

ادامه مطلب